IR Releases

January 12, 2022

זכתה במכרז נוסף להתקנת מערכת אגירת אנרגית קור בבי"ח, משרד האנרגיה ישתתף במימון

December 21, 2021

זכתה במכרז של משרד האנרגיה להתקנת מערכת אגירת אנרגיה ביה"ח סורוקה

December 12, 2021

פיתוח כלי תוכנה ייעודי לחישוב ותמחור החיסכון בפחמן בפרויקט הילטון בבוורלי הילס באמצעות מענק מהמשרד להגנת הסביבה

November 9, 2021

הסכמי השקעה עם מגדל ופריפוינט לגיוס כ-28 מיליון שח בדרך של הקצאת מניות שיהוו כ-13%+אופציות

November 4, 2021

מינוי נושא משרה - סמנכ"ל כספים - אבי חנין

October 14, 2021

הסתיים תהליך ייצור המעטפת והקפסולות ל 210 תאי אגירה, ישלחו לפרויקט בהילטון בוורלי הילס

September 14, 2021

שת"פ עם אנהאוזר-בוש לגיבוש תכנית לאספקת פתרונות אגירת אנרגיה במסגרת תכנית האקסלרטור 100+

August 22, 2021

תוצאות ביניים למחקר בשיתוף חברת Royal Dutch Shell

August 18, 2021

שיחת משקיעים בקשר עם הדוח החציוני לתקופה 30.6.21 ביום 24.8.21 באמצעות Zoom

August 15, 2021

תגובה לפרסום בעיתונות מיום 13.8.21

August 12, 2021

הפעלה מסחרית מוצלחת במפעל מדינול ופיתוח כלי ניהול בשת"פ עם חברת החשמל