IR Releases

June 20, 2022

ביצועי מערכת נוסטרומו במדינול בתום שנת הפעלה ראשונה

June 19, 2022

הסכם עם בי"ח סורוקה למכירת והתקנת מערכת אגירת אנרגיה תמורת כ 1.5 מיליון שקל

June 15, 2022

תקיים שיחת משקיעים ביום 20.6.22

May 31, 2022

זכתה במענק רשות החדשנות למערכת אגירת אנרגיה למרכז נתונים, יהווה 50% מעלות כוללת של כ-2.5 מיליון שקל

May 10, 2022

מינוי דין קיימן לחבר בועדה המייעצת של החברה

March 6, 2022

אישור פטנט ראשון בארה"ב שכותרתו THERMAL ENERGY STORAGE ARRAY

February 23, 2022

עדכונים בקשר עם התקדמות פרויקט התקנת מערכת אגירה במלון הילטון בוורלי הילס

January 31, 2022

חברת בת במזכר הבנות לשת"פ טכנולוגי - מסחרי עם יצרנית הצ'ילרים הקנדית סמארדט

January 12, 2022

זכתה במכרז נוסף להתקנת מערכת אגירת אנרגית קור בבי"ח, משרד האנרגיה ישתתף במימון

December 21, 2021

זכתה במכרז של משרד האנרגיה להתקנת מערכת אגירת אנרגיה ביה"ח סורוקה

December 12, 2021

פיתוח כלי תוכנה ייעודי לחישוב ותמחור החיסכון בפחמן בפרויקט הילטון בבוורלי הילס באמצעות מענק מהמשרד להגנת הסביבה

November 9, 2021

הסכמי השקעה עם מגדל ופריפוינט לגיוס כ-28 מיליון שח בדרך של הקצאת מניות שיהוו כ-13%+אופציות